DoelstellingenWijkraad De Leijen streeft ernaar de volgende doelen te bereiken:
•Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
•Betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving.
•Optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente en andere organisaties anderzijds.

Wijkraad De Leijen tracht haar doel te bereiken door:
•Het instellen van onderzoeken naar behoeften en noden van de bewoners in de wijk.
•Algemene wijkbelangen naar officiële instanties toe te behartigen.
•Projectmatig invullen van actuele ontwikkelingen.
•Het organiseren / ondersteunen van evenementen in de wijk.
•Alle wettelijke middelen aan te wenden die het gestelde doel bevorderen.
•Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente, het college van B&W en andere instanties over zaken die belangrijk zijn voor de woonomgeving/beleving.