Advies Bouwbehoefte

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De adviezen van inwoners en inwonersorganisaties zijn door het redactieteam gebundeld in een advies en de mogelijke locaties zijn per kern aangegeven. In juni is het advies in het College besproken. Het complete advies is gepubliceerd op de site van Gemeente De Bilt en is hieronder te lezen.

Voor De Leijen is het advies:

 • Geen bebouwing van het Leijense Bos.
 • Geen verdere verdichting binnen de wijk, behoud open groen)structuur.
 • Focus op de locatie rond het station en langs spoor, hier zijn mogelijkheden.
 • Onderzoek de consequenties van het (ver-)bouwen op de bereikbaarheid verkeersdruk.
 • Voor de uitwerking van de genoemde locaties, moeten vanaf het begin tijdig omwonenden en inwoners geïnformeerd en betrokken worden.
 • De gemeente moet een standpunt innemen m.b.t. de uitkomsten van het rapport van Companen (okt 2020).
 • Informeer bij makelaars naar de behoeftes in de verschillende gebieden.

Voor de hele gemeente is het advies:

 • Bescherm groen en landschap. Het bouwen van woningen mag niet ten koste gaan van groen, natuur en landschap.
 • Verdiep je in de bestaande karakteristiek van de kern of van het landschap en bouw hier op voort.
 • Voorzie in eigen behoefte en preciseer deze.
 • Zorg voor betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en woningen voor ouderen.
 • Zoek eerst naar creatieve oplossingen, zoals transformatie, verdichting, doorstroming en bijzondere woonvormen, daarna naar bouwlocaties binnen de rode contour en daarna pas buiten de rode contour.
 • Ga uit van een integrale aanpak, in samenhang met andere aspecten, zoals een goede ontsluiting en verkeersveiligheid.
 • Blijf inwoners actief betrekken.

De raad heeft als volgt besloten:

 1. Het advies ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ te gebruiken als bouwsteen voor het te
  actualiseren woonbeleid;
 2. Het algemene, gemeente-brede, deel van het bijgaande advies mee te geven als belangrijke
  bouwsteen voor de Omgevingsvisie en in afstemming met andere aspecten binnen het
  omgevingsvisie-traject verder uit te werken tot een integraal afwegingskader;
 3. Het deel van het bijgaande advies met uitwerking per kern in het traject van de
  omgevingsvisie, in afstemming met andere aspecten, voort te zetten, met als resultaat een
  koers per kern;
 4. Een verkenning te doen naar de ontwikkelmogelijkheden van de voorgedragen potentiële
  woningbouwlocaties uit het bijgaande advies.
  Het complete raadsvoorstel is te vinden op:
  https://debilt.raadsinformatie.nl/document/10183054/1/AdviesSamenWerkenAanWonen